PD Pošte in Telekoma Ljubljana

English
Navigacija
Poštarski dom na Vršiču
Okno v Prisojniku
Jesen na Vršiču
Ruska kapelica
Ajdovska deklica
Dom je ZAPRT

Krajinski park Jovsi - sožitje človeka in narave, 10. julij 2010

IZLET V KRAJINSKI PARK JOVSI
Sobota, 10. julij 2010

V vročem poletnem dnevu, s krepko preko 30°C, je Odsek za varstvo narave pri PD Pošte in Telekoma Ljubljana popeljal članice in člane na ogled Krajinskega parka Jovsi, ki leži v neposredni bližini državne meje s Hrvaško.

Jovsi so obsežna poplavna ravnica. Ležijo ob vzhodni slovenski meji vzdolž reke Sotle, kakih 6 km pred izlivom le-te v reko Savo. Do regulacije Sotle pred desetletji so bili redno poplavljeni. Zaradi občasnih ojezeritev naj bi območje dobilo prvotno nemško ime Jauchsee ali Gnojnično jezero, iz katerega je nastalo ime Jovsi. Danes poplavne vode odvaja regulirani potok Šica. Naravne razmere poraja visoka gladina talne vode; hidromorfna tla je nekoč preraščal poplavni gozd. Danes prevladujejo močvirna in vlažna travišča, prepredena s pasovi obrežne vegetacije, grmiči in osamelimi glavatimi vrbami, dobi in jelšami. Zaradi številnih hidromelioracij so Jovsi edino ohranjeno območje močvirnih in vlažnih travišč v Spodnjem Posavju z veliko pestrostjo rastlinskih in živalskih vrst. Zaradi specifičnih ekoloških, klimatskih in antropogenih razmer se je tu ohranila velika pestrost rastlinskih vrst (132) in združb (18), med njimi nekaj redkih in pomembnih za slovensko floro in vegetacijo. Največje bogastvo Jovsov pa so ptice. Na odprtem svetu močvirnih travišč in grmišč je bilo zabeleženih preko 80 vrst ptic, med njimi nekaj ogroženih vrst, prav tako pa na tem območju preko 55 vrst ptic tudi gnezdi. Zaradi tradicionalnega (ekstenzivnega) načina kmetovanja so se ohranile nekatere živalske vrste, ki so danes v evropskem merilu ogrožene. Jovsi izstopajo zlasti zaradi največje populacije ptice - kosca, ki je ogrožen v svetovnem merilu. Tako lahko glede na pestrost in zastopanost ogroženih vrst uvrščamo Jovse med ornitološko najpomembnejša območja v Sloveniji.

Naša 22-članska skupina ljubiteljev in občudovalcev narave se je najprej ustavila v naselju Kapele, kjer sta nas sprejeli lokalni vodički. Za seznanitev s krajem in parkom smo si ogledali 20-minutno video predstavitev Krajinskega parka Jovsi (fotografije, posnetki oglašanja ptic, prikaz zaščite gozdov in travnikov).

Po kavici in prigrizku na glavnem trgu v Kapeli, smo se odpravili po1,5 km dolgi Koščevi poti do jedra Jovsov. Pot nas je vodila med vinogradi ter strmo čez gozd do ravnice in opazovalnice, kjer smo celotno območje lahko pogledali še bolj podrobno. Vodička Milena nam je sproti razlagala posebnosti parka (rastline, drevesni vrste, način kmetovanja).

Po vrnitvi v Kapelo smo se odpravili še na panoramski ogled parka, se okrepčali z enolončnico, si ogledali širšo okolico Bizeljskega ter se pozno popoldne vrnili v Ljubljano.

Martina Šuštar